یوگا برای کودکان ۳

امروزه بسیاری از بچه ها هر روز ساعت ها جلوی دستگاه تلویزیون و رایانه مینشینند.آنهارا با ماشین به مدرسه می برند و به خانه بر می گردانند.حتی برای فعالیت های بعد از مدرسه نیز با ماشین به باشگاه و زمین ورزشی می روند.

خلاصه این که بچه های امروز خیلی کمتر از بچه های نسل پیشین راه می روند.درنتیجه،حتی اگر فعالیت های بدنی داشته باشند،انعطاف پذیری مفاصل و اندام هایشان در معرض نابودی است و بسیاری از آنها مستعد جراحت و آسیب دیدگی و ابتلا به دردها و محدودیت های حرکتی هستند.تمرین منظم حرکات یوگا می تواند به پیشگیری از این عوارض کمک کند و بچه ها را قادر سازد تا آمادگی بدنی بهتری داشته باشند و اضطراب و تنش را کمتر احساس کنند.

اگر بچه ها را تشویق کنید تا تمرین های یوگا را در برنامه روزانه شان بگنجانند،می توانید انضباط فردی و مسئولیت پذیری نسبت به خود را در آنها پرورش دهید.این کار بهتر است از همان سال های نخست زندگی به آنها آموخته شود تا برای مقابله با برخی تنش ها و مسائل روزمره زندگی از منابع درونی و طبیعی خود (تنفس و قابلیت های ذهنی و بدنیشان)استفاده کنند و کمتر به کمک ها و حمایت های بیرونی متکی باشند.این کار ارزشمند ترین هدیه به آنهاست.

یوگا برای کودکان

یوگا برای کودکان ۳
5 از 1 رای

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو