پاوان موکت آسانا۱ روش تمرین

پاوان موکت آسانا۱ روش تمرین

وضعیت:

تمام تمرین‌های گروه اول پاوان‌موکت‌آسانا در وضعیت ثابت و نشسته روی زمین انجام می‌شود.در طول تمرین باید بدن راحت باشد و تنهاعضلات در ارتباط با انجام آسانا حرکت می‌کنند.شما باید از کل تمرین آگاه باشید و برای سود بیشتر چشم‌ها را بسته نگاه دارید.تمریننباید صرفا مکانیکی باشد.در طول تمرین آگاهی کامل از جزئیات تمرین ضروری است.

پاوان موکت آسانا۱ روش تمرین

روش تمرین:

بنشینید و پا‌ها را مستقیم در جلوی بدن روی زمین قرار دهید.

کف دست هارا در طرفین بدن و عقب سر را روی زمین قرار دهید،درست در مقابل کفل ها.

ستون فقرات،گردن و سر باید راست و مستقیم باشد.شانه‌ها راست.

ستون فقرات را راست کنید و بازو‌ها را حمایل آن نگاه‌دارید.چشم‌هارا ببندید و تمام بدن را در وضعیت وانهاده قرار دهید.

از کتاب:هاتایوگا(سوامی ساتیانادا ساراسواتی)

پاوان موکت آسانا۱ روش تمرین
چه امتیازی می دهید؟

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو