پاوان موکت آسانا۱ (تمرین۱ و ۲)

خم کردن انگشتان پا و کشش مچ پا

تمرین ۱:

در وضعیت قبلی پا‌ها مستقیم و جدا از هم قرار گیرد و دست‌ها را در عقب سر مقابل کفل‌ها روی زمین قرار دهید و آن‌هارا حمایل بدنکنید.بدن را کمی کج کنید و بازو هارا حمایل بدن نمائید.

در حد توان ستون فقرات را راست نگاهدارید.

از انگشتان پا آگاه باشید و آهسته آن‌ها را به سمت جلو و عقب حرکت دهید.

پاها مستقیم،پاشنه و مچ‌پا وانهاده و بدون حرکت.

موقعیت را برای چند ثانیه حفظ کنید.

حرکت را ده مرتبه تکرار نمائید.

تنفس: دم،هنگام حرکت انگشتان پا به عقب.

          بازدم،هنگام حرکت انگشتان پا به جلو.

آگاهی:روی تنفس،شمارش ذهنی و ادامه احساس حرکت.

پاوان موکت آسانا۱(تمرین۱ و ۲)

تمرین ۲:

وضعیت قبل را حفظ کنید و پاها را مستقیم و محکم و جدای از هم نگاهدارید.آهسته هر دو پا را از عضله‌ی مچ‌پا به سمت عقب و جلوحرکت دهید.کوشش کنید پاها مستقیم به جلو کشیده شوند و در کشش به سمت جلو انگشتان‌پا زمین را لمس کنند.بعد آن‌ها را در جهتزانو‌ها به سمت عقب برگردانید.این وضعیت را برای چند ثانیه حفظ کنید.

حرکت را ده بار تکرار نمائید.

تنفس:دم،هنگام حرکت پا به سمت عقب.

          بازدم، با حرکت پا به جلو.

آگاهی:روی تنفس،شمارش ذهنی،حرکت.کشش ممتد پا،مچ،قوزک و عضلات و مفاصل ساق پا.

از کتاب:هاتایوگا(سوامی ساتیانادا ساراسواتی)

پاوان موکت آسانا۱ (تمرین۱ و ۲)
چه امتیازی می دهید؟

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو