پاوان‌ موکت‌آسانا۱(تمرین۳)

Number 4

چرخش مچ پا

تمرین۳:

در وضعیت قبل بمانید.

ساق های پا را کمی از هم جدا کنید. آنها را مستقیم نگاهدارید.

در طول تمرین پاشنه های پا روی زمین باشند.

حالت ۱.آهسته پای راست را در جهت عقربه ساعت ۱۰مرتبه بچرخانید. بعد ده مرتبه در جهت عکس عقربه ساعت حرکت را به همان طریقبا پای چپ انجام دهید.

حالت ۲.پاها را در کنار هم قرار دهید.

آهسته هر دو پا را با هم در همان جهت چرخش دهید.

زانوها نباید حرکت کنند.

تمرین را ۱۰ بار در جهت عقربه ساعت و ۱۰ بار در جهت عکس عقربه ساعت تکرار کنید.

حالت ۳.پاها را جدای از هم نگاه دارید.

آهسته هر دو پا را از مچ پا با هم  بچرخانید اما در جهت معکوس.

انگشتان شست پاها همدیگر را لمس کنند. در هر چرخش پا تمرین را ۱۰ مرتبه در یک جهت و ۱۰ مرتبه در جهت مخالف تکرار کنید.

پاوان‌ موکت‌آسانا۱(تمرین۳)تنفس:دم، هنگام حرکت به سمت بالا. بازدم، با حرکن به سمت پایین.

آگاهی :روی تنفس، شمارش ذهنی چرخش ها.

از کتاب:هاتایوگا(سوامی ساتیانادا ساراسواتی)

پاوان‌ موکت‌آسانا۱(تمرین۳)
5 از 1 رای

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو