پاوان موکت‌آسانا(تمرین۹)

نیم پروانه
تمرین۹:
دروضعیت قبل بنشینید.ساق پای راست را خم کرده،روی ران پای چپ قرار دهید.بادست چپ کف پای راست را از بن انگشتان بگیریدو دست راست را روی زانوی راست قرار دهید.
حالت۱.همراه با تنفس.
نیم پروانه،موقعی که دم را انجام می‌دهید و هوا در درون ریه هاست زانو به سمت قفسه‌ی سینه به بالا حرکت می کند.در باز دم معمولا فشار زانو به سمت پایین است.کوشش کنید زانو زمین را لمس کند.
باسن نباید حرکت کند.
به هیچ طریقی به بدن فشار نیاورید.
عضلات ساق پا باید آزادوفاقدمقاومت باشد،حرکت با بازوی راست همزمان می شود.
آرام زانو را ده مرتبه به سمت بالا و ده مرتبه به سمت پایین حرکت دهید.
آگاهی:روی تنفس،شمارش ذهنی،حرکت تهیگاه و وانهادگی عضلات میانی ران.

پاوان موکت‌آسانا(تمرین۹)

 

حالت۲:بدون همزمانی با تنفس.
وضعیت بدن را به طریق حالت اول حفظ کنید. ساق پای راست روی ران پای چپ.
عضلات پای راست را در حد توان شل کنید.
زانو‌ی پا‌ی راست را با دست راست به پایین فشار دهید و کوشش کنید زانو زمین را لمس کند.
فشار و زحمت ایجاد نکنید.به زانو اجازه دهید که خودش حرکت کند.
حرکت تنها با‌ بازوی راست انجام میشود.
حرکت را در آ رامش کامل سی مرتبه به بالا و پایین تکرار کنید.
تنفس باید در طول انجام تمرین طبیعی باشد.
تمرین را بدون قفل کردن قسمت میانی با ساق پای چپ ادامه دهید.
آگاهی:روی شمارش ذهنی،حرکت مفصل تهیگاه و وانهادگی عضلات ران.
فایده:این یک تمرین عالی آمادگی است برای شل کردن زانو و عضلات ران برای نشستن در حالت مراقبه.
آنهایی که نمی توانند به راحتی در وضعیت متقاطع ساق های پا بنشینند باید هر روز صبح و عصر این آسانا را تمرین کنند.
تذکر‌ تمرین:برای باز کردن ساق پا بعد از کامل کردن حالت۲ آهسته و با مراقبت ساق پارا دراز کنید.
یک مرتبه آن را خم کنید و پاشنه پارا نزدیک کفل بیاورید.
ساق پا راست و مستقیم.
این جریان اطمینان می دهد که مفاصل زانو به درستی دوباره توانا شده اند.

از کتاب:هاتایوگا(سوامی ساتیانادا ساراسواتی)

پاوان موکت‌آسانا(تمرین۹)
5 از 1 رای

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو