پاوان موکت آسانا(تمرین۱۲و۱۳)

Number11

تمرین۱۲

مشت کردن دست:

در وضعیت پایه یا یک وضعیت راحت بنشینید.

بازوها را مستقیم و در سطح شانه‌ها در جلوی بدن نگاه دارید.

دست‌ها را باز کنید،کف دست‌ها به سمت پایین، انگشتان دست‌ها را در حد توان از هم جدا کنید.

انگشتان را مشت کنید در حالی که شست درون کف دست باشد.

انگشتان باید به آرامی شست را در خود بگیرند.

دوباره دست‌ها را باز کنید و انگشتان دست را از هم جدا کنید.

باز و بسته کردن را ۱۰ بار تکرار کنید.

تنفس:دم،هنگام باز کردن دست.بازدم،هنگام مشت کردن انگشتان.

آگاهی:روی تنفس،شمارش‌ذهنی،احساس باز شدن و حرکت.

پاوان موکت آسانا(تمرین۱۲و۱۳)

تمرین۱۳

خم‌کردن مچ دست:

با حفظ وضعیت قبل،بازوها را در جلوی بدن و موازی با سطح زمین جدا از هم نگه‌دارید.کف دست‌ها صاف و انگشتان به هم چسپیده ودر طول تمرین مستقیم نگاه‌داشته شوند.دست را از مچ به سمت عقب خم کنید مثل اینکه با کف دست به دیوار فشار می‌آورید به طوری کهانگشتان به سمت سقف قرار گیرند.

دست را از مچ به سمت زمین خم کنید.

در طول تمرین شانه‌ها را مستقیم و ثابت نگاه دارید.

عضلات دست یا انگشتان را خم نکنید.

دست‌ها را در مرتبه بعد به سمت بالا خم کنید.

تمرین را ۱۰ بار تکرار کنید.

تنفس: دم،با حرکت به سمت عقب.بازدم،با حرکت به سمت جلو.

آگاهی روی تنفس،شمارش ذهنی،حرکت مفاصل مچ و جدایی عضلات.

از کتاب:هاتایوگا(سوامی ساتیانادا ساراسواتی)

پاوان موکت آسانا(تمرین۱۲و۱۳)
چه امتیازی می دهید؟

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو