پاوان موکت آسانا(تمرین۱۷)

تمرین۱۷

حرکت گردن:

حالت۱.در یک حالت راحت یا وضعیت استاد بنشینید و دست‌ها را در حالت چین‌مودرا یا گیانامودرا روی زانو‌ها قرار دهید.چشم‌ها راببندید.

آهسته سر را به طرف پایین بیاورید و سعی کنید که چانه قفسه‌ی سینه را لمس کند.سر را در حد توانایی به سمت عقب ببرید.به سر فشارنیاورید.

کوشش کنید تا کشش ماهیچه‌های گردن را در حرکت جلو و عقب و شل شدن مهره‌های گردن،احساس کنید.

این حرکت را ده بار تکرار کنید.

تنفس: دم،با حرکت به سمت عقب و بازدم،با حرکت به سمت جلو.

پاوان موکت آسانا(تمرین۱۷)

حالت۲.حالت قبل را،با چشم‌های بسته حفظ کنید.

صورت را مستقیم به سمت جلو نگاه دارید.

شانه ها وانهاده.

آهسته سر را به سمت راست حرکت دهید و کوشش کنید گوش راست شانه‌ی راست را لمس کند و بدون اینکه فشاری به سر وارد شود یاشانه حرکت کند،بعد سر را به سمت چپ برگردانید و سعی کنید گوش چپ شانه‌ی چپ را لمس کند.

این یک دور است.

زحمت ایجاد نکنید.لمس گوش و شانه ضرورت ندارد.

تمرین ۱۰ دور تکرار شود.

تنفس: دم،روی حرکت بالا و بازدم،روی حرکت پایین.

آگاهی: روی تنفس،شمارش و کشش طرفین گردن.

از کتاب:هاتایوگا(سوامی ساتیانادا ساراسواتی)

پاوان موکت آسانا(تمرین۱۷)
چه امتیازی می دهید؟

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو